Aktualności

Spotkanie - Walne Zebranie !

Koleżanki i koledzy !

Zgodnie z zapisami statutu najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Organ ten zwołuje się raz w roku jako zebranie sprawozdawcze oraz co trzy lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni oraz członkowie nadzwyczajni stowarzyszenia.

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Proobronnego „Amor Patriae” Rozdział IV, par. 25, pkt. 2 Zarząd Główny informuje co następuje:

Walne Zebranie Członków – Termin I

Kiedy: 31 sierpnia – godz.18.00

Gdzie: w Centrum Kultury w Łomiankach ul. Wiejska 12A 05-092 Łomianki

W przypadku braku większości członków podczas Walnego Zebrania zwołuje się Walne Zebranie Członków na ten sam dzień na godzinę 18.30.

Harmonogram zebrania przedstawia się następująco:

1.       Powitanie członków stowarzyszenia i otwarcie posiedzenia Walnego Zebrania Członków

2.       Sprawozdanie Prezesa ZG z działań stowarzyszenia za rok 2019 i 2020

3.       Sprawozdanie finansowe Skarbnika ZG

4.       Sprawozdanie Sekretarza ZG z działań Zarządu Głównego za rok 2019 i 2020

5.       Sprawozdanie Przewodniczącej Głównej Komisji Rewizyjnej z pracy Komisji

6.       Przedstawienie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium dla Zarządu Głównego przez Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej

7.       Głosowanie nad udzieleniem/nieudzieleniem absolutorium dla Zarządu Głównego

8.       Wolne wnioski/ Sprawy różne

9.       Zakończenie posiedzenia Walnego Zebrania Członków

Proszę wszystkich członków stowarzyszenia o potwierdzenie zwrotne otrzymania wiadomości oraz potwierdzenie (lub informacje o braku możliwości) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Wiceprezes Zarządu Głównego

Tomasz Dąbrowski

28 lutego Delegacja Stowarzyszenia wzięła udział w uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Była to uroczystość upamiętniająca zbrodnie na Polakach w Hucie Pieniackiej, dokonanej przez niemieckie oddziały SS i ukraińskie UPA.

Do zbrodni na Polakach w Hucie Pieniackiej doszło 28 lutego 1944 roku.
Żołnierze 4. Galicyjskiego Pułku Policyjnego dywizji SS „Galizien”, pod dowództwem niemieckiego kapitana, wspierani przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii i członków paramilitarnego oddziału ukraińskich nacjonalistów, wymordowali w Hucie Pieniackiej około 850 osób narodowości polskiej.

 

Huta Pieniacka
28 Lutego

Olszynka Grochowska
23 Lutego

W dniu 23 lutego 2020 roku delegacja Stowarzyszenia Proobronnego „Amor Patriae”, której przewodniczył Kierownik Pionu Szkolenia Zarządu Głównego kol. Łukasz Rogalski wzięła udział w obchodach 189 rocznicy bitwy Pod Olszynką Grochowską stoczonej w dniu 25 lutego 1831 roku przez liczący 20 tyś korpus wojsk polskich złożony z 3 i 4 dywizji piechoty dowodzony przez Dyktatora powstania listopadowego Chłopickiego.

Przedstawiciele naszego stowarzyszenia uczestniczyli w uroczystej mszy świętej poświęconej pamięć obrońców Olszynki Grochowskiej, a następnie złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym tę największą bitwę powstania listopadowego. Dziękujemy naszej delegacji za godne reprezentowanie Stowarzyszenia podczas tej doniosłej ceremonii.

ZIMOWISKO
SZKOLENIOWO-KONDYCYJNE
16 - 22 Lutego

Porozumienie

Podczas wyjazdu szkoleniowego z zakresu narciarstwa zjazdowego dnia 14 lutego 2020 w Borowicach, Stowarzyszenie Proobronne Amor Patriae zawarło porozumienie ze Stowarzyszeniem Służb Antyterrorystycznych „Izer”.

Stowarzyszenia będą współpracować ze sobą w celu :
1. Wychowania Patriotycznego i obronnego młodzieży,
2. upowszechniania działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej;
3. kształtowania pozytywnego wizerunku służb mundurowych;
4. pozyskiwania kandydatów do służby w jednostkach Antyterrorystycznych, Siłach Zbrojnych oraz Wojskach Obrony Terytorialnej
5. wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej środowiska członków Stowarzyszeń
6. upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć Stowarzyszeń.